, و . “ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن)”. مجله مدیریت فراگیر, ج 3, ش 4, Mar. 2018, صص 57-64, https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/93.