[1]
و , “ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن)”, مجله مدیریت فراگیر, ج 3, ش 4, صص 57-64, مارس 2018.