و (2018) “ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن)”, مجله مدیریت فراگیر, 3(4), صص 57-64. قابل دسترس در: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/93 (دسترسی: 16ژانویه2022).