, و . 2018. “ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن)”. مجله مدیریت فراگیر 3 (4), 57-64. https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/93.