بررسی ميزان اضطراب و افسردگی معلمان ابتدایی شهر اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نفیسه رفیعی مريم حسين‌زاده بافراني زهره السادات فاطمی نسب

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر برخی از آسیب های روانی مانند: اضطراب و افسردگی از طرف مجامع روانشناسی به عنوان بیماری های فراگیر و مهم در اقشار مختلف جامعه معرفی و زندگی غالب مردم را تحت تأثیر قرار داده و معلمین مدارس ابتدایی نیز از این آسیب مصون نیستند. لذا هدف این پژوهش بررسي و مقايسه ميزان اضطراب و افسردگي معلمان شاغل در مدارس ابتدايي ناحيه 3 شهر اصفهان می‌باشد.


مواد و روش‌ها: روش پژوهش علی مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه کلیه معلمین زن و مرد شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 3 شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله ای، نمونه‌ای به حجم 35 نفر انتخاب شد. داده‌ها از طریق ابزار پرسشنامه استاندارد DASS به دست آمد. برای تجزيه و تحليل داده‌ها نرم افزار SPSS نسخه 18 جداول توصيفی، ضریب همبستگی، آزمون f لون برای سنجش همگونی واریانس ها و آزمون t مستقل مورد استفاده قرار گرفت.


يافته‌ها: نتایج نشان می دهد ميزان افسردگي معلمین زن و مرد با sig = 0/52 و میزان اضطراب آنها با sig = 0/07 بیانگر تفاوت معناداری نمی باشند. میزان سابقه تدریس و اضطراب معلمین با sig = 0/97  بیانگر تفاوت معنادار و میزان افسردگی معلمین در گروه های سنی مختلف با  sig = 0/34 معنادار نمی باشد.


بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت میانگین در میزان افسردگی معلمین زن نسبت به مردان در مقطع ابتدایی و حساسیت شغل معلمی در مقطع ابتدایی، برگزاری دوره های آموزشی و جلسات گفتگو در راستای طرح مسایل و مشکلات معلمان و ارایه راهکارهای عملی و ایجاد محیطی سالم و بانشاط در مدرسه و برنامه های تفریحی و ورزشی می تواند در سلامت سازمانی معلمان نقش بسزایی داشته باشد.


واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، معلمان، مقطع ابتدایی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی ميزان اضطراب و افسردگی معلمان ابتدایی شهر اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6مارس2018 [ارجاع شده 30سپتامبر2023];3(4):10-7. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/95
نوع مقاله
مقاله پژوهشی