رسالت مسیر شغلی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا خوانساری پریسا نیلفروشان

چکیده

زمینه و هدف: رسالت مسیر شغلی یکی از سازه‌های مهم در حیطه مشاوره شغلی است. در این پژوهش به شرح مفصل رسالت مسیر شغلی پرداخته شده است.


بحث و نتیجه گیری: در حيطه رسالت مسير شغلي، مطالعات و پژوهش‌هايی صورت گرفته است که بر اساس آن دريافتند که اين سازه توسط يکسري متغير مانند معناداری، رشد شخصی، ارزش‌ها پيش‌بيني مي‌شود و از طرفي داشتن رسالت منجر به پيامدهايي مانند رضایت از زندگی، تصمیم‌گیری مسیر شغلی، خودکارآمدی و انطباق‌پذیری شغلی براي افراد مي‌شود.


واژه های کلیدی: پیامدها، پیشایندها، رسالت مسیر شغلی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
نوع مقاله
مقاله مروری