ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی خداداد الهه صفی جهانشاهی

چکیده

زمینه و هدف : درک و اندازه‌گیری رضایت گردشگر، یکی از مهم‌ترین مباحث در صنعت گردشگری است، زیرا گردشگران رضایت‌مند، قصد انتقال تجربه مثبت خود به دیگر گردشگران بالقوه و احتمالاً قصد بازگشت به مقصد و ارائه نقل قول‌های مثبت از مقصد را دارند. هدف از این مطالعه، ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهر تنکابن بود.


مواد و روش‌ها: این پژوهش در راستای ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهر ساحلی تنکابن انجام گرفته است. بدین منظور، 322 پرسش‌نامه بین گردشگران به روش نمونه‌گیری تصادفی توزیع شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند.


یافته‌ها: نتايج نشان داد، رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در حد متوسطي مي‌باشد.


بحث و نتیجهگیری: رضایت گردشگر در مقاصد گردشگری به متصدیان و مسؤولان کمک خواهد کرد تا استراتژی‌های خود را تغییر داده و رضایت گردشگران را افزایش دهند.


کلید واژه‌ها: رضایت گردشگران، شهر تنکابن، کیفیت خدمات گردشگری، گردشگری

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6مارس2018 [ارجاع شده 1اکتبر2022];3(4):57-4. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/93
نوع مقاله
مقاله موردی