بررسی ارتباط جهت‌گیری مذهبی، تجربه عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روان‌شناختی با ابعاد کیفیت زندگی در دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمید کاظمی زهرانی فاطمه آقاسی کرمانی معصومه سادات کاظمی

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد، جهت‌گیری مذهبی و تجربه عواطف مثبت و منفی با بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی ارتباط دارد. بهزیستی روان‌شناختی، در واقع همان رشد استعدادهای واقعی فرد است که شامل 6 مؤلفه پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، استقلال، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی، تجربه عواطف، بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان بود.


مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور نجف‌آباد اصفهان می‌باشد. در این بررسی، 250 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل فرم کوتاه شده پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (18 سؤالی)، پرسش‌نامه فرم کوتاه 36 سؤالی ویر نسخه 2 (SF-36, version 2)، راهنمای مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) واتسون و همکاران بود و برای بررسی ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی، تجربه عواطف، بهزیستی روان‌شناختی وکیفیت زندگی از تحلیل رگرسیون چند متغیره در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.


یافته‌ها: ابعاد جهت‌گیری مذهبی، پیش‌بینی کننده بهزیستی روان‌شناختی و سلامت عمومی می‌باشد (p value < 0/05) و عاطفه مثبت و منفی، پیش‌بینی کننده بهزیستی روانی و کیفیت زندگی است (p value < 0/05).


بحث و نتیجه‌گیری: در نهایت می‌توان گفت ابعاد جهت‌گیری مذهبی، پیش‌بینی کننده بهزیستی روان‌شناختی برای مؤلفه‌های هدف در زندگی و رشد فردی است و بین جهت‌گیری مذهبی، تجربه عواطف، بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی، ارتباط معنی‌داری وجود داشت.


واژگان کلیدی: بهزیستی روان‌شناختی، تجربه عواطف، جهت‌گیری مذهبی، کیفیت زندگی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی ارتباط جهت‌گیری مذهبی، تجربه عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روان‌شناختی با ابعاد کیفیت زندگی در دانشجویان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6مارس2018 [ارجاع شده 1اکتبر2022];3(4):1-. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/92
نوع مقاله
مقاله پژوهشی