بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر نایین

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مريم حسين‌زاده بافراني نفیسه رفیعی

چکیده

زمینه و هدف : انسان عصر حاضر، در جريان سازگاري با محيط اجتماعي و شغلي خود ناچار است محدوديت‌ها و فشارهايي را متحمل شود به نحوي كه اين فشارهاي موجود در محل كار، منجر به فرسودگي شغلي كاركنان می‌شود. حضور معلمان سالم، بانشاط و کارآمد می‌تواند چهره و محتوای سازمان آموزشی را متحول کند و محیطی سالم برای فراگیران فراهم آورد. درحالی که معلم خسته، کسل و بی‌انگیزه، اتلاف وقت و انرژی و عدم رشد و تکامل فراگیران را در پی دارد، لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر نایین بود.


مواد و روش‌ها: روش این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه و نمونه پژوهش، کلیه معلمان مقطع متوسطه دوره دوم شهر نائين در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 58 نفر می‌باشند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد فرسودگي شغلي ماسلاچ و جکسون به دست آمد.


یافته‌ها: نتایج این مطالعه بیانگر این است که در اكثر آزمودني‌ها درجاتي از فرسودگي شغلي ديده مي‌شود. بين معلمين زن و مرد از لحاظ ميزان فرسودگي شغلي تفاوت معنی‌داري وجود دارد. ميزان فرسودگي شغلي معلمان مرد در سه بعد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و عملکرد فردی بيشتر از معلمان زن است (p value > 0/05).


بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به وجود درجاتی از فرسودگی شغلی در بین معلمان و تأثیر منفی این مسأله بر روند اثربخشی، کارآمدي خدمات معلمان، بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان؛ لذا ضرورت شناسايي معلميني كه دچار فرسودگي شغلي می‌باشند از طريق خدمات مشاوره شغلي و سازماني در جهت درمان اين افراد مطرح می‌شود.


واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، معلم، مقطع متوسطه

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر نایین. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6مارس2018 [ارجاع شده 1اکتبر2022];3(4):18-7. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/91
نوع مقاله
مقاله پژوهشی