بررسی رابطه بحران هویت با سلامت روانی دانشجویان مهاجر افغانستانی ساکن شهر اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه محمدی مریم قربانی

چکیده

زمینه و هدف: بحران هویت، نوعی اختلال و از خودبیگانگی است که فرد با خود، دیگران و جامعه دارد. بحران هویت، شخص را در ارتباطات فردی و اجتماعی، دچار بیگانگی می‌سازد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بحران هویت با سلامت روانی در دانشجویان مهاجر افغانستانی ساکن شهر اصفهان انجام شد.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مهاجر افغانستانی ساکن شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بود. حجم نمونه شامل 180 نفر دانشجوی دختر و پسر که به روش نمونه ‌گیری در دسترس بدست آمد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه سبک‌های پردازش هویت ISI-6G و پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ (General Health Questionnaire) استفاده شد و آنالیز داده‌ها با استفاده از نسخه 21 نرم‌افزار SPSS انجام گردید.


یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روانی و بحران هویت، همبستگی منفی معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین کل ابعاد سبک هویت، افراد دارای سبک هویت هنجاری از نمرات سلامت عمومی پایین‌تری برخوردارند.


نتیجه‎گیری: یافته‌ها حاکی از آن بود که سبک‌های هویتی از جمله عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی مهاجران به حساب می‌آید.


کلید واژه‌ها: بحران هویت، سلامت روانی، مهاجرت

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی رابطه بحران هویت با سلامت روانی دانشجویان مهاجر افغانستانی ساکن شهر اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 18آوریل2018 [ارجاع شده 1اکتبر2022];3(4):28-6. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/88
نوع مقاله
مقاله پژوهشی