فصلنامه مدیریت فراگیر نشریه‌ای است با رویکرد علمی- تخصصی و با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان حوزه‌های مدیریت و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی، به زبان فارسی و همراه چکیده انگلیسی به صورت مقاله علمی- پژوهشی، مقاله مروری، مقاله موردی، مقاله کوتاه و نامه به سردبیر؛ منتشر می‌شود. در این نشریه علمی تخصصی، مقالات اختصاصی در حوزه مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مدیریت سلامت

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مدیریت بحران

مدیریت استراتژیک

مدیریت گردشگری

مدیریت جانشین پروری

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

مدیریت ورزشی