1.
تأثیر برنامه درسی پنهان در آموزش و پرورش و آموزش عالی. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 23می2017 [ارجاع شده 20ژوئن2021];2(1):66-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/35