1.
, . مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 20ژوئن2021];2(1):46-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/31