1.
, . نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26آوریل2017 [ارجاع شده 20ژوئن2021];2(1):1-1. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/27