1.
, . آموزش کارآفرینی. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 5مارس2017 [ارجاع شده 20ژوئن2021];2(1):57-5. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/22