1.
, . بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 18ژوئن2020 [ارجاع شده 2آوریل2023];:13-0. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/183