1.
, . بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 16آوریل2020 [ارجاع شده 6دسامبر2021];:21-9. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175