1.
, . ارزیابی اهداف کارآفرینی دانشجویان بر اساس مفهوم خودکارآمدی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی نوین). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 16نوامبر2019];:56-5. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/158