1.
, , . مدیریت پرتفوی شرکت در بخش دولتی. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];:37-4. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/156