1.
, . بررسي تأثیر مديريت كيفيت جامع بر نوآوري سازماني. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 16نوامبر2019];:27-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/154