1.
تبيين فرايند مديريت دانش در آموزه‌هاي اسلامي. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 7ژوئن2020];:66-4. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/143