1.
, , . بنیان‌های فکری نهضت‌های مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 7ژوئن2020];4(2):128-39. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/138