“تأثیر برنامه درسی پنهان در آموزش و پرورش و آموزش عالی”. مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, May 2017, صص 66-76, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/35.