, و . “مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه”. مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, May 2017, صص 46-56, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/31.