, و . “مدیریت و شناسایی اثرات منبع کنترل بر نوع خلاقیت دانشجویان”. مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, May 2017, صص 38-45, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/30.