, و . “نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه”. مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, Apr. 2017, صص 1-11, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/27.