, و . “آموزش کارآفرینی”. مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, Mar. 2017, صص 57-65, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/22.