, , و . “ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان”. مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, Mar. 2017, صص 12-19, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/19.