, و . “بررسی نقش میانجی درک از شخصیت سالم سازمانی در رابطه‌ بین شادی کارکنان در محیط کار و رفتار سکوت در میان کارکنان دانشگاه”. مجله مدیریت فراگیر, Oct. 2020, صص 1-12, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/178.