, , و . “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”. مجله مدیریت فراگیر, Apr. 2020, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175.