, , و . “مدیریت پرتفوی شرکت در بخش دولتی”. مجله مدیریت فراگیر, Aug. 2019, صص 37-44, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/156.