, , و . “بررسی رابطه کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان”. مجله مدیریت فراگیر, Aug. 2019, صص 11-16, http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/151.