[1]
و , “مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه”, مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, صص 46-56, می 2017.