[1]
و , “مدیریت و شناسایی اثرات منبع کنترل بر نوع خلاقیت دانشجویان”, مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, صص 38-45, می 2017.