[1]
و , “نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه”, مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, صص 1-11, آوریل 2017.