[1]
و , “آموزش کارآفرینی”, مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, صص 57-65, مارس 2017.