[1]
, , و , “ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان”, مجله مدیریت فراگیر, ج 2, ش 1, صص 12-19, مارس 2017.