[1]
و , “بررسی نقش میانجی درک از شخصیت سالم سازمانی در رابطه‌ بین شادی کارکنان در محیط کار و رفتار سکوت در میان کارکنان دانشگاه”, مجله مدیریت فراگیر, صص 1-12, اکتبر 2020.