[1]
, , و , “مدیریت پرتفوی شرکت در بخش دولتی”, مجله مدیریت فراگیر, صص 37-44, آگوست 2019.