[1]
و , “بررسي تأثیر مديريت كيفيت جامع بر نوآوري سازماني”, مجله مدیریت فراگیر, صص 27-36, آگوست 2019.