[1]
, , و , “تأثیر رفتارهای خشونت اجتماعی بر فراموشی سازمانی و قصد ترک خدمت در کارکنان آموزش و پرورش استان تهران”, مجله مدیریت فراگیر, صص 1-10, آگوست 2019.