[1]
, , و , “بررسی تأثیر افشای مخارج تحقیق و توسعه و بهبود ارزش اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری: مدل ترکیبی سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی”, مجله مدیریت فراگیر, ج 4, ش 2, صص 92-101, ژانویه 2019.