(2017) “تأثیر برنامه درسی پنهان در آموزش و پرورش و آموزش عالی”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 66-76. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/35 (دسترسی: 20ژوئن2021).