و (2017) “عوامل مؤثر در افزایش کارایی مدیران مدارس مقطع متوسطه”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 20-27. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/32 (دسترسی: 20ژوئن2021).