و (2017) “مدیریت عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی در مدارس دخترانه”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 46-56. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/31 (دسترسی: 20ژوئن2021).