و (2017) “مدیریت و شناسایی اثرات منبع کنترل بر نوع خلاقیت دانشجویان”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 38-45. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/30 (دسترسی: 20ژوئن2021).