و (2017) “نقش فرهنگ مدرسه بر انگیزه ی پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 1-11. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/27 (دسترسی: 20ژوئن2021).