و (2017) “آموزش کارآفرینی”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 57-65. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/22 (دسترسی: 20ژوئن2021).