, و (2017) “ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان”, مجله مدیریت فراگیر, 2(1), صص 12-19. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/19 (دسترسی: 20ژوئن2021).