و (2020) “بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان”, مجله مدیریت فراگیر, صص 21-29. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175 (دسترسی: 2آوریل2023).