, و (2020) “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”, مجله مدیریت فراگیر. قابل دسترس در: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175 (دسترسی: 27نوامبر2020).